1. Wszystkie produkty dostępne w www.lyoblueberry.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, posiadają odpowiednie certyfikaty.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

3.Jeżeli produkt ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:

·        złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę, albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

·        żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

5.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi, o ile nie została przekroczona data przydatności do spożycia. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.

6.Wszelkie reklamacje związane z produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres: WROTA Joanna Marcinkowska, al. Papieża Jana Pawła II 13, 70-445 Szczecin.

7.Celem rozpatrzenia reklamacji produktu, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany produkt do Sprzedawcy na adres: WROTA Joanna Marcinkowska, al. Papieża Jana Pawła II 13, 70-445 Szczecin.

8.W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedawcy i koszt odesłania produktu do Klienta.

9.Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.